Rana ta
[4]
Shekarar da ka rubuta
2019

Karatun Alkur'ani (2)

1. Ma fi karancin lokacin da ake son a yi saukar Alkura'ni a cikinsa shi ne a yi a ckin kwanaki uku.
An ruwaito cewa an hana sauke shi a cikin kasa da kwana uku, domin kada a kasa fahimtar ma'anoninsa. [Dubi, Ahmad# da Abu Dawud#1394].

2. Galibi wanda zai yi saukar Alkur'ani a cikin kasa da kwana uku to ba zai iya samun damar fahimatar ma'anoninsa yadda ya kamata ba, domin yawancin magabata na kwarai duk da zurfin fahimtarsu da kaifin kwakwalwarsu ba su yarda su yi saukar Alkura'ni a cikin kasa da kwana uku ba don gudun kasa su kasa samun cikakkiyar fahimtarsa, to ballanata kuma mu a yau.

3. Mutum yakan samu khushu'i daga sauraron sautin karatun Alkur'ani yayin da ake karanta shi amma wannan khushu'in ba zai dade ba zai neme shi ya rasa bayan ya gama sauraronsa. Amma wanda ya sami fahimatar ma'anonin abin da yake karantawa, to khushu'in da zai samu yakan wanzu tare da shi, ya kuma yi masa tasiri a zuciya. Samun haka kuwa ba zai yi wu ba sai idan an karanta shi cikin natsuwa da bin haruffansa daki-daki. Ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa: "Ku yi saukar Alkura'ni cikin mako daya, kada ku yi saukar sa a kasa da mako". [Sa'id bn Mansur, Tafsir#146]. Don haka ne Mu'azu dan Jabal (RA) yake ganin makruhi ne ya sauka a cikin kasa da mako daya. [Dubi, Abu Ubaid, Fadha'ilul Kur'an, shafi 180].

4. Wasu daga cikin magabata sun amince da a yi sauka a kasa daga kwana uku, wasu ma daga cikinsu sun rika yin haka, kamar Sayyidina Usman da Tamimud Dari da Sai'du dan Jubair da Mujahid da Imamus Shafi'i da Abu Hanifa. Wadannan duka sun kasance suna yin sauka a kullum. [Dubi, Al-Marwazi, shafi 157].
Sa'idu Ibn Musayyab shi kuma yakan yi sauka a duk darare biyu. Hakanan shi ma Al-Aswad dan Yazidu yake yi a cikin watan Ramadan. [Dubi, Al-Marwazi, shafi na 157 da Ibn Sa'ad, Juzu'i na 6, shafi na 73].

5. Amma abin da ya fi falala shi ne rashin sauke Alkur'ani a cikin kasa da kwana uku, sai dai a lokuta masu falala kamar goman karshe na watan Ramadan.