Rana ta
[3]
Shekarar da ka rubuta
2019

Karatun Alkur'ani (1)

1. An shar'anta karanta Alkur'ani ga wanda ya haddace shi da ma wanda bai haddace shi ba. An fi saurin manta Alkur'ani fiye da kowane zance da za a haddace. Allah ya yi wa Alkur'ani wasu abubuwa guda biyu:
Na farko, Allah ya kaddara haddarsa ta fi haddace kowane zance sauki ga duk wani mai kykkyawar niyya da manufa.
Na biyu, An fi saurin mance shi fiye da kowane zance da mutum kan haddace.

2. Duk wanda ya rungumi karatun Alkur'ni to cikin gaggawa zai yi katarin samun sa. Hakanan kuma duk wanda ya yi sakaci da karatunsa, to cikin dan kankanin lokaci zai rasa shi.

3. An karbo daga Abdullahi dan Mas'ud (RA) ya ce: Manzon Allah (SAW) ya ce: "Tir da wanda zai rika cewa: 'na manta aya kaza da kaza', sai dai ya ce an mantar da shi. Ku rika bitar Alkur'ani domin ya fi saurin kubucewa daga zukatan mazaje fiye da rakuma daga dabaibayinsu". [Bukhari#5032 da Muslim#790].

4. Gwargwadon yadda mutum zai rika bijire wa aiki da karantarwar Alkur'ani, to hakanan shi ma Alkur'ani zai rika kubuce masa.
Malam Dhahhak yana cewa: "Babu mutumin da zai karanci Alkur'ani sannan ya manta shi sai saboda wani zunubi da ya aikata". Sannna sai ya karanta fadar Allah da yake cewa: (Abin da kuma ya same ku na wata masifa to saboda abin da hannayenku suka aikata ne). [Shura, aya ta 30]. Sai kuma Dhahhak ya ce: "To shin akwai musibar da ta kai mance Alkur'ani?!". [Ibn Abi Shaiba#29996].

5. Yana da kyau mutum ya rika sauraron karatun Alkur'ani daga wani makaranci, domin kunnuwansa ma suna da hakki a kansa kamar sauran gabobinsa. Annabi (SAW) ya saurari karatun Alkur'ani daga Abdullahi dan Mas'ud (RA). [Dubi, Bukhari#5055 da Muslim#800].